Baza legala

 • H.G. nr. 437 din 30 iunie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

  „Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018.”

 • Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica

  privind stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică.  

 • Instructiuni nr.9 din 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

  (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizicăpentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi.

  (2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

  (3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizica se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului. ”  

 • H.G. nr.  301 din 2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17 mai 2012

  „Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:
  1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;
  2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;
  3. neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin.(2) din anexă;
  4. nedepunerea planului de pază la organele de poliţie competente, conform art. 5 alin.(3) din anexă;
  5. nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexă;
  6. încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimaţiilor sau accesoriilor de echipament;
  7. nerespectarea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie a dispoziţiilor art. 31 din anexă;
  8. nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;”  

 • Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003.

  „Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.

  Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei.” 

 • Legea nr. 9 din 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

  “Art. 16. – Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, în asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevăzute de lege.”

  “Art. 17. – Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.”

  “(2) Primarul este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei.”

 • O.U.G.  nr. 16 din 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

  1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

  “(10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.”

 • Legea nr.333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

  „Art. 1. − (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

  (2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de pază şi protecţie.

  Art. 2. − (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”